Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Nieuws


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)


Hieronder vindt u de nieuwsmeldingen vanuit het bestuur van de VvE "Escamp". De site wordt, mits er uiteraard nieuws is, dagelijks bijgewerkt. Onder "Eerdere Nieuwsmeldingen" vindt u de berichten van de voorliggende 2 kalendermaanden alsmede de informatie uit de laatste Algemene Ledenvergadering.


LAATSTE NIEUWS (bijgewerkt 21 maart 2023)

Vergadering van Eigenaars / Algemene Leden Vergadering en wijzigen Reglement (21 maart 2023)

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 22 mei 2023 zoals gebruikelijk in het Restaurant van Swaenehove, Heiloostraat 296 . Ingang restaurant via het parkeerterreintje achter het gebouw. In verband met het vaststellen van het nieuwe Reglement van de VvE "Escamp" zal de notaris die hierbij betrokken is ter vergadering aanwezig zijn. Op deze vergadering moeten, bij voorkeur, alle eigenaren aanwezig of middels een machtiging vertegenwoordigd zijn. Daar de zaal maximaal 70 personen mag bevatten (brandweervoorschrift) zal de toegang hetzelfde geregeld worden als in de vergadering van 2022. Rond de 67 personen kunnen persoonlijk aanwezig zijn, alle overige eigenaren worden geacht een van de aanwezige leden een volmacht te geven om namens hen te stemmen. Voor het van kracht worden van het nieuwe Reglement moeten minimaal rond de 100 eigenaren voor stemmen.

Na enkele correcties is nu het laatste concept-Reglement door de notaris toegezonden aan het bestuur. Deze week zal ook deze versie nogmaals aan een studie worden onderworpen. Dit zal ongetwijfeld nog tot enkele (minimale) aanpassingen leiden waarna de uiteindelijke versie naar alle eigenaren kan worden verzonden. In de Vergadering van Eigenaars zal ook het Huishoudelijk Reglement op enkele punten worden aangepast als gevolg van het nieuwe Reglement.

Wijzigen Reglement (7 februari 2023)

Inmiddels wordt door de notaris, in overleg met het bestuur en AB Beheer, de laatste hand gelegd aan de definitieve versie van het te wijzigen Reglement. In verband met de vele wettelijke wijzigingen gedurende de periode 1965 - 2023 zal Het Reglement worden vervangen door het model Reglement van het notariaat uit 2017, uiteraard aangepast aan de VvE "Escamp" en de besluiten zoals genomen in de Vergadering van Eigenaars van 2022. Voor de Vergadering van Eigenaars op 22 mei 2023 zullen alle eigenaren deze nieuwe versie ontvangen. Indien hierover vragen zijn dienen die vooraf te worden ingediend bij de notaris, die de vragen dan in de vergadering zal beantwoorden. In de vergadering zelf kunnen geen nieuwe vragen over dit Reglement meer worden gesteld. Uiteraard ontvangen alle eigenaren hierover persoonlijk nader bericht. In de vergadering dienen de eigenaren hun definitieve akkoord met de nieuwe versie uit te spreken volgens de zelfde regels als in de vergadering van eigenaars in 2022. Ook de persoonlijke aanwezigheid (en machtigingen) zal het bestuur op dezelfde wijze organiseren als in 2022.

Voegwerk (7 februari 2023)

Het voegwerk van de muurdammen (de stukjes muur tussen de appartementen) moet worden vernieuwd. Aan de hand van de offerte van de firma Karel Kamp heeft het bestuur besloten tot uitvoering over te gaan. Wanneer dat gaat starten is nog niet bekend. Om dit werk te kunnen uitvoeren zullen hiervoor aan de Leywegzijde de tussenschotten moeten worden verwijderd. Het werk zal steeds per 3 etages worden uitgevoerd. Helaas gaan deze werkzaamheden deels met veel geluids- en stofoverlast gepaard omdat de oude voegen moeten worden uitgeslepen. De totale kosten van het projectzijn erg fors maar kunnen bijna geheel worden betaald uit de Reserve Voegwerk.

NIEUWSMELDINGEN VOORGAANDE 2 MAANDEN EN ALV 2022

Schilderwerk (6 februari 2023)

Het schilderwerk is (eindelijk) afgerond. De komende dagen zullen de hangbrug, de hoogwerker etc. worden verwijderd.

Vergadering van Eigenaars / Algemene Leden Vergadering (18 januari 2023)

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 22 mei 2023 zoals gebruikelijk in het Restaurant van Swaenehove, Heiloostraat 296 . Ingang restaurant via het parkeerterreintje achter het gebouw. In verband met het vaststellen van het nieuwe Reglement van de VvE "Escamp" zal de notaris die hierbij betrokken is ter vergadering aanwezig zijn. Op deze vergadering moeten, bij voorkeur, alle eigenaren aanwezig of middels een machtiging vertegenwoordigd zijn. Daar de zaal maximaal 70 personen mag bevatten (brandweervoorschrift) zal de toegang hetzelfde geregeld worden als in de vergadering van 2022. Rond de 67 personen kunnen persoonlijk aanwezig zijn, alle overige eigenaren worden geacht een van de aanwezige leden een volmacht te geven om namens hen te stemmen. Voor het van kracht worden van het nieuwe Reglement moeten minimaal rond de 100 eigenaren voor stemmen.

Lift oneven etages oostzijde (14 januari 2023)

Deze lift is gerepareerd en sinds gisterenmiddag weer in bedrijf. Hopelijk is het mankement nu definitief gevonden en structrueel opgelost.

Lift oneven etages oostzijde (12 januari 2023)

Sinds oktober 2022 vertoont deze lift (te) veel storingen. Elke keer volgt weer een reparatie en ook zijn inmiddels veel, deels zeer kostbare, onderdelen vervangen zoals een frequentieregelaar (€ 10.464,-.), nieuwe remsloffen (€ 1.983,-) en een nieuw oproeptableau (€ 731,-). Na veel (boze) mails vanuit het bestuur is er nu een "troubleshooter" van Schindler geweest die heeft vastgesteld dat ook nog een deurregelaar moet worden vervangen (€ 2.337,72). Daartoe is op 10 januari opdracht gegeven en deze zal in de loop van de komende week worden geplaatst. Het bestuur heeft de firma Schindler inmiddels medegedeeld vooralsnog verder geen nota's van storingsmeldingen van deze lift meer te zullen betalen voor zover die betrekking hebben op de werking van de installatie.

Voegwerk muurdammen (12 januari 2023)

Delen van het voegwerk in de muurdammen zijn zeer slecht, reden waarom het bestuur een offerte heeft aangevraagd om die voegen opnieuw te laten aanbrengen. De muurdammen zijn de stukjes stenen muur tussen de woningen, zowel aan de galerij- als balconzijde. De offerte is inmiddels ontvangen en hierover zal in de volgende bestuursvergadering een besluit worden genomen.

Bestuur Vve Escamp (12 januari 2023)

Na het vertrek van de vicevoorzitter naar Drenthe heeft het bestuur het ex-bestuurslid Ruud Waasdorp bereid gevonden wederom te kandideren als bestuurslid. Vooruitlopend op de vergadering van eigenaars op 22 mei a.s. (datum graag vast onder voorbehoud vermelden in de agenda) zal Ruud Waasdorp vast weer mee gaan lopen. De persoonlijke omstandigheden waardoor hij uit het bestuur moest stappen zijn inmiddels gewijzigd en daardoor wil hij zich wederom inzetten voor de VvE (waarvooor dank).

* Vergadering van Eigenaren / Algemene Leden Vergadering 30 mei 2022

De jaarlijkse vergadering van eigenaren kon, gelukkig weer op (bijna) normale wijze worden gehouden in het restaurant van Swaenehove. De enige beperking was dat het maximaal aantal bezoekers dat in de accommodatie mag worden ontvangen 70 personen is(i.v.m. brandvoorschriften). Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering waarin 104 leden aanwezig of vertegenwoordigd waren. Van die 104 stemmen waren er 40 eigenaren fysiek in de vergadering aanwezig, de resterende 64 eigenaren stemden middels een afgegeven volmacht waarop ook moest worden aangegeven of de eigenaar die de volmacht had gegeven, voor of tegen het wijzigen van Het Reglement was. Belangste zaken uit de vergadering:

De informatie die op deze site staat is een zo correct mogelijke weergave van feiten etc.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Populair gezegd: voor knopen en ritssluitingen kan de redactie niet instaan