Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


Vereniging en Bestuur VvE "Escamp"


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)

 


De Vereniging van Eigenaars "Escamp"

De Vereniging van Eigenaars (VvE) "Escamp" is een rechtspersoon; ingeschreven in het Verenigingenregister. Het funktioneren van de VvE alsmede de "spelregels" tussen de leden onderling, zijn vastgelegd in Het Reglement (opgenomen in de Akte van Splitsing), alsmede het Huishoudelijk Reglement.
Bij verkrijging van het eigendomsrecht (notariële overdracht)tekent de nieuwe eigenaar tevens voor akkoord met de bepalingen e.d. zoals opgenomen in het (Huishoudelijk-) Reglement.

De VvE heeft 120 leden. Iedereen die het eigendomsrecht van een appartement in gebouw "Escamp" verkrijgt, wordt daarmee automatisch lid van de VvE "Escamp". Dit automatisme, alsmede verschillende andere zaken betreffende een VvE, zijn door de wetgever vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Het hoogste orgaan van de VvE is de, jaarlijks te houden, Algemene Ledenvergadering. Hierin worden de besluiten genomen in alle zaken die de VvE betreffen. In deze vergadering bestaat ook de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden en mits niet strijdig met het Burgerlijk Wetboek, het Reglement en/of het Huishoudelijk Reglement te wijzigen.

Externe informatie over de werking van een VvE vindt u oa in dit artikel in De Telegraaf van 8 augustus 2009
klik hier voor download artikel De Telegraaf/VvE's (pdf bestand)

Aangezien 120 leden niet collectief de VvE kunnen besturen, benoemt de ledenvergadering een bestuur. Dit bestuur bestaat uit 7 personen, waarvan minimaal 6 personen lid van de VvE dienen te zijn. Het bestuur zorgt voor uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering, zorgt voor uitvoering van de diverse, dagelijks- en grootonderhoudswerkzaamheden, naleving van de overeengekomen regels en bepalingen zoals vermeldt in het (Huishoudelijk-) Reglement en, in het verlengde daarvan, het zo optimaal mogelijk funktioneren van de VvE en het leefklimaat in gebouw "Escamp". Tot het bestuur behoort, naast 7 benoemde leden, ook de administrateur.

Het Bestuur van de VvE "Escamp"

pasfoto
W.G.G. van Schaik, voorzitter
Algehele coördinatie bestuur
Financiën
Leden/Bewonersadministratie
Bewonerscontacten
Kentekenadministratie
Extern Bestuurssecretariaat
Informatie aan beheerder website over VvE zaken

Alex van Rumpt
A.P.G. van Rumpt,
vicevoorzitter
Vervangen voorzitter
Bewonerscontacten
Liften
Parkeerbeleid Gemeente DH
Vlaggen

Peter Beijersbergen
L.P. Beijersbergen,
bestuurslid
Huismeester,
Notulen bestuursvergaderingen

pasfoto
M. Hoogendijk, bestuurslid
Schilderwerk & Glas
Houtwerk incl. hang- en sluitwerk
Hydrofoor
Liften

pasfoto
C.J. Winkel,
bestuurslid
Technische klachten bewoners
CV
Dak
Liften
Oudejaarsactiviteiten

pasfoto
R. Waasdorp,
bestuurslid
Tuinen
Parkeerterrein
Bellenpanelen
Bestating
Riolering
Camera's

pasfoto

omdat het bestuur reglementair uit een oneven aantal personen
moet bestaan, is er een vacature voor de functie bestuurslid.

pand ab_beheer
AB-Beheer B.V.
Acaciastraat 7
2681 CP Monster
tel:0174-614.500
Administrateur VvE "Escamp"
Algeheel administratief beheer
Financiën

kontakt:
  - AB-Beheer mail sturen
  - Bestuur VvE mail sturen

 

De adviseur(s) van de VvE "Escamp"


Er zijn op dit moment geen (technische) adviseurs als vrijwilliger werkzaam voor het bestuur

 

De Welkomscommissie

De heer R.M. Molenaar (voorzitter), Mevrouw C.M. van de Konijnenburg, Mevrouw J.M. Kuyt


Deze commissie verwelkomt nieuwe bewoners, zorgt voor de formaliteiten teneinde de Reglementair vereiste "toestemming voor bewoning"
van het bestuur te verkrijgen, regelt naamplaatjes en, indien voldaan wordt aan de bepalingen, toegang tot het parkeerterrein.
Tevens controleert de commissie of er door de vorige bewoners geen wijzigingen, zonder toestemming van de VvE, zijn aangebacht in de
Algemene Gedeelten van de woning en verstrekt informatie over allerlei andere zaken.

De Kascontrolecommissie

De heer C.P. van Helden (voorzitter), Mevrouw C.C.M. Nouwen en Mevrouw A.M. Schmitz