Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 
 


VvE "Escamp" Nieuws


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)


Hieronder vindt u de nieuwsmeldingen vanuit het bestuur van de VvE "Escamp". De site wordt, mits er uiteraard nieuws is, dagelijks bijgewerkt. Onder "Eerdere Nieuwsmeldingen" vindt u de berichten van de voorliggende 2 kalendermaanden alsmede de informatie uit de laatste Algemene Ledenvergadering.


LAATSTE NIEUWS (bijgewerkt 15 juni 2024)

bewoner overleden (14 juni 2024)

Gisteren kwam onaangekondigd een bedrijf de inboedel van flat 100A weghalen. Het bleek dat de eigenaar/bewoner van dit appartement, de heer R. Vriens op 66 jarige leeftijd is overleden. Het bestuur condoleert de nabestaanden en wenst hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

aftreden bestuurslid (3 juni 2024)

De heer M. Çolak heeft zich enthousiast kandidaad gesteld voor een bestuursfunktie in de laatst gehouden Vergadering van Eigenaars en was vereerd dat de vergadering hem heeft benoemd. Hij heeft zich op dat moment onvoldoende gerealiseerd wat voor belasting deze functie voor hem fysiek en mentaal zou meebrengen, waarbij hem inmiddels wel is duidelijk geworden wat dit feitelijk voor hem betekent. Hoewel met spijt heeft hij het bestuur daarom medegedeeld dat hij met onmiddelijke ingang zal aftreden als bestuurslid van de VvE "Escamp".

Gemeentelijk VvE Parkeren ( 1 juni 2024)

Bewoners die deelnemen aan het VvE Parkeren krijgen de komende week een brief met het verzoek € 20,-- (per aangemelde auto) aan de VvE te betalen. Dat is iets goedkoper dan vorig jaar omdat er meer bewoners zijn die deelnemen.

Vergadering van Eigenaars ( 28 mei 2024)

Gisterenavond is de jaarlijkse Vergadering van Eigenaars (v/h Algemene Leden Vergadering) gehouden. Aanwezig of vertegenwoordigd waren 58 van de 120 eigenaren.
De aanwezigen kregen bij de mededelingen bestuur uitleg over met name de uitgaven uit de reserves in 2023. Daarna werden de totale exploitatiekosten over 2023 behandeld. De vergadering verleende, mede op grond van het advies van de kascontrolecommissie, décharge aan het bestuur en de administrateur, voor het gevoerde financiële en algemene beleid. Het begrotingsoverschot over 2023 werd, op voorstel van het bestuur, toegevoegd aan de Reserve Schilderwerk.

Benoeming leden van het bestuur: de bestuursleden M. Hoogendijk en C.J. Winkel waren reglementair aftredend. Zij hebben zich in dezelfde functie herkiesbaar gesteld en werden met algemene stemmen door de vergadering herbenoemd. Omdat er nog een vacature is voor een bestuurslid, verzocht de voorzitter kandidaten zich hiervoor aan te melden. De heer M. Çolak stelde zich hierop verkiesbaar en werd door de vergadering benoemd tot bestuurslid. Bij de kascontrolecommissie bleken de 3 leden bereid deze taak komend jaar weer uit te voeren. Zij werden door de vergadering bij acclamatie herbenoemd. Bij de voormalige ballotagecommissie, thans ingaande het nieuwe Reglement, welkomstcommissie genoemd, lieten mevr. Van de Konijnenburg en de heer Molenaar weten dat zij deze taak nog een jaar te willen voortzetten. Mevrouw Kuijt, die ook decennia onderdeel uitmaakte van de commissie stelde zich niet langer herkiesbaar. Er werd veel dank aan haar uitgesproken voor al die jaren trouwe dienst. Als opvolgster werd door de vergadering benoemd mevr. Van Eekelen.

De begroting 2024 werd behandeld en door de vergadering goedgekeurd, waarmee de maandbijdrage voor 2024 is vastgesteld. Ook verleende de vergadering goedkeuring aan het bestuur tot het opleggen van boetes bij overtreding van het (Huishoudelijk-) Reglement en aan Rijssenbeek Incasso om namens de VvE achterstanden te incasseren.

Het verzoek om tot plaatsing van een tijdelijke aanpassing van de galerij voor de woning van de heer Van Ringelesteijn werd ook door de vergadering goedgekeurd, mits aan een aaantal eisen wordt voldaan.

Er werden veel vragen gesteld in de rondvraag, o.a. over de verwarming. Ook enkele opmerkingen over het naar beneden gooien vanaf balkon of galerij van sigarettenpeukjes die dan nog blijken te branden, en vervolgens schade aan balkonmeubilair, balkonvloer of op het parkeerterrein aan geparkeerde auto's veroorzaken. Er wordt dringend verzocht bij roken op balkon de peukjes goed uit te doven en vervolgens in de eigen vuilnisbak te gooien. Ook werd gevraagd niet te hard de voordeuren dicht te doen, of te voorkomen dat deze door tocht dichtslaan. Bewoners geven aan daar geluidsoverlast van te hebben

De vergadering werd even na 22.00 uur gesloten waarna veel aanwezig nog gebruik maakten van de mogelijkheid om met mede-bewoners nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Vergadering van Eigenaars ( 24 mei 2024)

Tot en met 23 mei hebben zich 42 personen (incl. bestuursleden) aangemeld om persoonlijk op de Vergadering van Eigenaars aanwezig te zijn. Ook zijn er 12 machtigingen binnengekomen aan het bestuur.

Vergadering van Eigenaars ( 15 mei 2024)

In verband met een binnen gekomen verzoek van een eigenaar, dat een besluit van de vergadering van eigenaars vraagt, is de agenda voor de vergadering aangepast. Alle eigenaren hebben de aangepaste agenda per mail ontvangen (of per post).

Vergadering van Eigenaars ( 13 mei 2024)

Er is nog voldoende ruimte voor eigenaren en/of hun partners om de vergadering bij te wonen. Graag nog wel even aanmelden via briefje of mail.

Vergadering van Eigenaars ( 2 mei 2024)

De stukken voor de Vergadering van Eigenaars op maandag 27 mei a.s., zoals de convocatie, agenda en financiële jaarstukken 2023, krijgen de eigenaars begin volgende week in de brievenbus. Teverns daarbij de nieuwe Akte met Het Reglement.

Akte wijziging Splitsingsreglement (26 april 2024)

De Akte wijziging Splitsingsreglement, waarin opgenomen het nieuwe Reglement, is vanaf nu te downloaden vanaf de site Algemene Informatie. Alle eigenaren zullen binnenkort een papieren versie van deze akte ontvangen. Hiermede is het updaten, alsmede het aanpassen van diverse zaken zoals commerciële verhuur, van Het Reglement afgerond. Een en ander conform de vrijwel unanieme (104 voor, 2 tegen) besluitvorming tijdens de Vergadering van Eigenaars op 22 mei 2023.

Lift Oostzijde en entreedeur oost(26 april 2024)

Beide storingen zijn verholpen. Zowel de even lift oost als de entree werken weer normaal (als het goed is).

Lift Oostzijde (24 april 2024)

De even lift oostzijde staat al enkele dagen buiten gebruik. De liftmonteur die geweest is heeft de lift niet kunnen repareren omdat daarvoor een nieuw onderdeel besteld moet worden. Dat kan nog even duren tot dat er is. Tot die tijd blijft de lift helaas buiten gebruik.

Nieuwe Reglement (13 april 2024)

Eindelijk zijn alle formaliteiten verricht om het nieuwe Reglement te realiseren. Met name het verkrijgen van toestemming van de hypotheekhouders (meestal banken) heeft voor erg veel vertraging gezorgd. Maar a.s. woensdag of donderdag (17/18 april) zal de akte bij de notaris gepasseerd worden. Namens de VvE "Escamp" zal de voorzitter de akte ondertekenen. Na volledige verwerking in het Kadaster en de Kamer van Koophandel krijgen de eigenaren een (digitaal gewaarmerkt) afschrift van de akte (nieuwe Reglement).

voordeur entree oostzijde (8 april 2024)

Deze deur sluit niet automatisch meer. Er is een monteur langs geweest maar die heeft het nog niet kunnen repareren omdat er een nieuw onderdeel besteld moet worden. Daarop is nu het wachten.

afsluiting deur parkeerterrein westzijde (5 april 2024)

Het bestuur heeft een nieuw electrotechnisch bedrijf gevonden om mee samen te werken nadat BRI alle particulieren klanten, waaronder VvE's, niet langer meer wilde bedienen. De eerste actie is de reparatie van de tijdklok van de deur parkeerterrein west geweest. Dus als het goed is werkt die weer als vroeger. A.s. zaterdag dus weer gewoon open en op zondag gewoon dicht.


NIEUWSMELDINGEN OUDER DAN 2 MAANDEN EN ALV 2024

schoonspuiten riolering in onderbouw (21 maart 2024)

Maandag 25 maart zal de riolering in de onderbouw worden schoongespoten. Dit is noodzakelijk omdat door de voegwerkzaamheden en veel zand en gruis in die leidingen zit met als gevolg dat deze niet meer goed doorlopen. Bij hevige regenval leidt dat tot het feit dat bijv. de galerij op de 1e etage deels onder water komt te staan. Vanaf maandagmiddag moet dit probleem dus tot het verleden behoren.

afsluiting deur parkeerterrein westzijde (18 maart 2024)

Het bedrijf dat sinds jaar en dag de electrische zaken regelde in het gebouw (huistelefoon, stroomvoorziening algemene gedeelten etc) de BRI groep schijnt vorig najaar een bericht te hebben gezonden dat zij niet langer meer werken voor particulieren, waaronder ook VvE's. Het bestuur kent het bestaan van dit bericht niet en was daar dus ook niet van op de hoogte. In verband met een storing aan de tijdklok van de deur parkeerterrein werd dus telefonisch medegedeeld dat BRI dat niet meer komt maken. Het bestuur is op zoek naar een ander electro-technisch bedrijf om dit soort werkzaamheden uit te voeren. Met als gevolg dat reparatie van de tijdklok nog wel even kan gaan duren.

afsluiting deur parkeerterrein westzijde (10 maart 2024)

De tijdschakeling van deze deur is niet goed meer. Hiervoor moet de installateur komen om dat te herstellen. De opdracht is gegeven, maar tot dit hersteld is gaat de deur op zaterdag op slot en op zondag open gedurende de dag. Er zijn bewoners die dit erg lastig vinden en de deurdranger omzetten zodat de deur niet dicht kan. Met als gevolg dat die dan 24/7 open blijft en iedereen ook in de avond- en nachtelijke uren het gebouw zo kan inlopen, met alle risico's van dien. Maar dat zijn bewoners die waarschijnlijk dat minder belangrijk vinden dan 1x de deur met de sleutel te moeten openen of door de voordeur te lopen op zaterdag. Dat zijn waarschijnlijk ook bewoners die als ze boodschappen gaan doen hun eigen voordeur open laten staan omdat dat zo gemakkelijk is ?

opgave schade aan verfwerk (9 maart 2024)

Van iets meer dan de helft van de bewoners is de antwoordstrook ontvangen over schade aan het verfwerk e.d. ten gevolge van het vervangen van het voegwerk op de balkons. Daar waar herstelwerkzaamheden moeen worden verricht zal dat nu worden opgeveven aan de schil c.q. glaszetter. Aangezien bedrijven erg veel werk hebben, kan het wel even duren voordat tot daadwerkelijk herstel kan worden overgegaan. Bij bewoners die geen reactie hebben gegegeven gaat het bestuur ervan uit dat er geen schade is. Mocht dat er toch zijn en in de toekomst tot schade leiden zal dit worden verhaald op de desbetreffende eigenaars.

overlijden de heer Steijn (21 februari 2024)

Helaas hebben wij moeten vernemen dat een van onze eigenaars/bewoners van vrijwel het eerste uur, de heer C. Steijn, op 11 februari j.l. is overleden. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Brief ODF over aanleg glasvezelkabel (9 februari 2024)

Zie de eerdere informatie hierover op 27 juli 2023 (onderaan deze bladzijde).

Beschadigingen aan balustrade en tussenschotten op balkons (4 februari 2024)

Gebleken is dat verschillende tussenschotten en hier en daar stukjes balustrade zijn beschadigd. Kale plekken in het verfwerk. Dit zal allemaal hersteld moeten worden om te voorkomen dat het gaat roesten en daardoor later zeer kostbare reparaties aan de balustrade en de tussenschotten moeten worden uitgevoerd. Omdat het voor het bestuur niet doenlijk is om alle balkons te gaan inspecteren zullen alle bewoners verzocht worden hun eigen balkon te inspecteren en beschadigingen te melden. Hiertoe zal bij alle bewoners in de loop van deze week een enquêteformulier in de brievenbus vallen met het dringende verzoek deze inspectie uit te voeren en het antwoordformulier ingevuld te retourneren.

Vernieuwen voegen Muurdammen Galerijzijde (2 februari 2024)

Het werk gaat voorspoedig. Naar verwachting zullen de werkzaamheden nog 12 werkdagen duren. Bij sommige bewoners zijn ruiten in de tussenschotten gebroken. Deze zullen worden hersteld door Glasbedrijf V.d. Ende (kan even duren want die ruiten moeten nog worden besteld).

Vernieuwen voegen Muurdammen Galerijzijde (25 januari 2024)

In tegenstelling tot de gemaakte afspraak (het bestuur zou 1 dag tevoren gewaarschuwd worden) zijn de mensen van de firma Kamp vanochtend toch al begonnen met het uithakken van de voegen aan de galerijzijde. Teneinde elk risico op schade aan auto's te voorkomen wordt bewoners sterk geadviseerd een aan de gebouwzijde van het parkeerterrein nog geparkeerde auto z.s.m. elders te parkeren.

Vernieuwen voegen Muurdammen Galerijzijde (23 januari 2024)

In de loop van deze week zal worden begonnen met het uithakken van de voegen van de muurdammen tussen de woningen aan de galerijzijde van het gebouw. In verband met het risico op vallend puin en gruis is het niet toegestaan vanaf de startdatum, die later nog bekend wordt gemaakt, op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur te parkeren aan de gebouwzijde van het parkeerterrein. Indien daar wel auto's staan dan zijn de eventuele beschadigingen door de werkzaamheden voor rekening en risico van de desbetreffende bewoners. De VvE "Escamp" en de firma Kamp aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade. Zodra de exacte startdatum bekend is zal deze aan alle bewoners worden doorgegeven.

Vernieuwen voegen Muurdammen (10 januari 2024)

De firma Kamp heeft de planning moeten aanpassen in verband met de buitentemperatuur. Met deze temperaturen kan er niet gevoegd worden. Dus gaan de medewerkers, ook voor de etages onder 7, verder met het verwijderen van de tussenschotten en het uitslijpen van de oude voegen. Omdat ze een ander project hier in de omgeving hebben waar ze niet verder kunnen door de temperatuur zijn die medewerkers nu ook in ons gebouw bezig, waardoor deze eerste fase een stuk sneller gaat dan gepland. Ondanks de informatie over de voorlopige planning van 13 november, 19 en 26 december 2023 en de reminder op 7 januari 2024 zijn toch niet alle balkons leeg. De werkzaamheden, zoals het weghalen van de tussenschotten, zullen ondanks dat gewoon doorgaan.


De informatie die op deze site staat is een zo correct mogelijke weergave van feiten etc.
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Populair gezegd: voor knopen en ritssluitingen kan de redactie niet instaan