Contrast Sound off
Website over de Vereniging van Eigenaars "Escamp" te Den Haag

 


VvE "Escamp" Special


 

(enable javascript voor een inhoudsopgave)

 


Laatste Update per 23-05-2023

Vergadering van Eigenaars / Algemene Leden Vergadering en vaststellen gewijzigde Reglement (23 mei 2023)

Tijdens de Vergadering van Eigenaars/Algemene Ledenvergadering van 22 mei is. onder toezicht van de noatris, de wijziging van het Reglement aangenomen met 104 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Vergadering van Eigenaars (v.h. Algemene Ledenvergadering) VvE "Escamp" 22-05-2023

De (vele) stukken voor de vergadering zijn klaar en worden vandaag (8 mei) gekopieerd en morgenmiddag (9 mei) bij alle "inwonende" eigenaars bezorgd en aan de overige eigenaars per post verzonden. Als een eigenaar iemand wil machtigen die persoonlijk naar de vergadering gaat kan dat middels door een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier af te geven bij het bestuur. Na registratie van de machtiging zal deze door het bestuur worden afgegeven aan de persoon die door de desbetreffende eigenaar als zijn/haar gemachtigde is aangeven.

De jaarlijkse vergadering van eigenaren wordt gehouden in het restaurant van Swaenehove, Heiloostraat 296, Den Haag (NB: ingang vergadering via parkeerterreintje aan achterzijde gebouw). Het maximaal aantal bezoekers dat in de accommodatie mag worden ontvangen is echter 70 personen (i.v.m. brandvoorschriften).

Op deze vergadering moeten, bij voorkeur, alle eigenaren aanwezig of middels een machtiging vertegenwoordigd zijn. Daar de zaal maximaal 70 personen mag bevatten (brandweervoorschrift) zal de toegang hetzelfde geregeld worden als in de vergadering van 2022. Rond de 67 personen kunnen persoonlijk aanwezig zijn, alle overige eigenaren worden geacht een van de aanwezige leden een volmacht te geven om namens hen te stemmen. Voor het van kracht worden van het nieuwe Reglement moeten minimaal rond de 100 eigenaren voor stemmen.Vanaf dit moment kunnen eigenaren zich al aanmelden (schriftelijk of per mail) om persoonlijk op de vergadering aanwezig te zijn.

Indien u tussen 8 en 23 mei afwezig bent kunt u nu reeds via de mail (bestuurders@vve-escamp.nl) een machtigingsformulier opvragen en dit ingevuld en ondertekend retourneren zodat uw stem niet verloren gaat. S.v.p. retourneren in een gesloten envelop gericht aan het bestuur en deponeren in de brievenbus van de huismeester of 134 B (8e etage).

* Wijzigen "Het Reglement" (zoals opgenomen in de Akte van Splitsing)

Mevrouw C.E.C. de Nerée tot Babberich notaris/partner van notariskantoor Van Buttingha Wichers zal in het eerste deel van de ALV (Vergadering van Eigenaars) aanwezig zijn om de aanpassing van Het Reglement te formaliseren en, eerder ingediende, vragen te beantwoorden. Zij zal ook moeten vaststellen of aan het juiste quorum (aantal aanwezig of vertegenwoordigde eigenaren) is voldaan (minimaal 96 eigenaren aanwezig of vertegenwoordigd) en zo ja, of er minimaal 96 (van de 120 leden) voor de wijziging stemmen.

Helaas is afwijken van deze procedure eigenlijk niet mogelijk omdat dat een eigenaar, wegens het niet volgen van de juiste procedure, bij de rechter in het gelijk gesteld zal worden als hij/zij verzoekt het besluit van deze Vergadering van Eigenaars tot wijzigen van Het Reglement ongeldig/nietig te verklaren.

Onderstaand de stand van zaken tot heden m.b.t. ter vergadering aanwezige eigenaren en eigenaren die een machtiging hebben afgegeven:AANTAL NOG TE VERKRIJGEN STEMMEN (AANWEZIGEN OF MACHTIGINGEN): 14 !
Er kunnen nog 24 eigenaren zich aanmelden om persoonlijk op de vergadering aanwezig te zijn.
Er zijn nog voldoende zitplaatsen in de zaal om nog een aantal partners etc. toe te staan

Flatnummers van de Eigenaren die op de vergadering van 22 mei persoonlijk aanwezig zullen zijn en dus gemachtigd kunnen worden door de overige eigenaren

Van de 01e etage: 88, 90,
Van de 02e etage: 92, 94
Van de 03e etage: 102,
Van de 04e etage: 104, 104 B, 108, 108 A, 108 B, 110,
Van de 05e etage: 114 A,
Van de 06e etage: 120
Van de 07e etage: 124 B, 128 A, 128 B, 130
Van de 08e etage: 130 B, 132, 132 A, 134 A, 134 B, 136 A
Van de 09e etage: 136 B, 138 A, 140, 140 A, 140 B, 142 A,
Van de 10e etage: 144 A, 144 B, 146, 148 A, 148 B, 150,
Van de 11e etage: 150 B, 154, 156 A,
Van de 12e etage: 158, 160, 160 B, 162 B,

------------------------------------------------------------------------

Eigenaren die een machtiging hebben afgegeven: - 64 -

(84, 84 A, 84 B, 86, 86 A, 86 B, 88 A, 88 B, 90 B, 92 A, 92 B, 94 A, 94 B, 96, 96 A, 96 B, 98, 98 B, 100, 100 A, 102 A, 102 B, 104 A, 106 A, 106 B, 110 A, 110B,
112, 112 A, 114, 114 B, 116 A, 116 B, 118 A, 118 B, 120 A, 120 B, 122, 122 A, 122 B, 124,126, 126 A, 126 B, 132 B, 134, 136, 138, 138 B, 144, 146 A, 146B, 148,
152, 152 A, 154 A,154B, 156, 156 B, 158 A, 158 B, 160 A, 162, 162 A)

------------------------------------------------------------------------

Gezien het beperkte aantal beschikbare plaatsen kunnen eigenaren die aanwezig zullen zijn, vooralsnog geen andere personen meenemen naar de vergadering.